Uporabne spletne strani:


AJPES - Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve

ZRSZ - Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

URADNI LIST - Uradni list Republike Slovenije

SRS - Slovenski inštitut za revizijo

VIES VAT number - preverba davčnih številk pravnih subjektov v EU

INETIS DDV - imenik davčnih zavezancev v SLO in EU

eDavki - elektronski davki

FURS - Finančni urad Republike Slovenije

Zveza RFR - zveza računovodij, revizorjev in finančnikov Slovenije

ZPIZ - zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

ZBS - združenje bank slovenije

BS - Banka Slovenije

SURS - statistični urad Republike Slovenije

Veljavni pravni akti:


ZGD-1I - zakon o gospodarskih družbah

ZDR-1 - zakon o delovnih razmerjih

SRS - slovenski računovodski standardi

OZ - obligacijski zakonik

ZDDV-1 - zakon o davku na dodano vrednost

ZDDPO-2 - zakon o davku od dohodkov pravnih oseb

ZFPPIPP - zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

SPZ - stvarnopravni zakonik

ZRev-2 - zakon o revidiranju

ZIZ - zakon o izvršbi in zavarovanju

*veljavnost povezav do pravnih aktov je bila zadnjič preverjena dne 08.08.2015. Povezave so ažurirane in veljavne.